Проект: „Подобряване качеството на работните места в „Т.Р.Д." ООД"
През 2016г фирма Т.Р.Д ООД кандидатства по процедура за подбор на проекти BG05M9OP0011.008 „Добри и безопасни условия на труд". Подаденото проектно предложение бе одобрено и през месец май 2017г бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 114 681,48 лв., като финансирането е в размер на 100%. Продължителност - 15 месеца.

Проектът е насочен към осигуряване на добри и безопасни условия на труд в Т.Р.Д. ООД. Основната цел на проектното предложение на "Т.Р.Д." ООД по процедура "Добри и безопасни условия на труд" е подобряване условията на труд и подобряване професионалния и здравния статус на служителите. Изпълнението на проектното предложение ще допринесе за постигане целите, които си поставя Приоритетна ос 1 на ОПРЧР: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Ще бъде оказано положително влияние върху качеството на работните места, като могат да бъдат определени следните специфични цели на проектното предложение:

1. Осигуряване на подобри и безопасни условия на труд Tази специфична цел ще бъде постигната чрез осигуряване на средства за колективна защита на служителите на фирмата, както и оказване на подкрепа при осигуряването на ЛПС и специално работно облекло.

2. Насърчаване мобилността на работната сила Проектното предложение включва дейност по осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място на служителите на фирмата за 12 месеца. Тази специфична цел има ключово значение към качеството на работните места, тъй като ще е допълнителен стимул за работещите в предприятието лица да останат на работа в същото предприятие, което от своя страна ще допринесе за повишаване нивата на устойчива заетост. 3. Осигуряване на социални придобивки за служителите на "Т.Р.Д." ООД

Посредством подкрепата по настоящата процедура ще бъде закупена мека мебел за обзавеждане на помещение за краткотраен отдих и почивка на служителите. Социалните придобивки са от изключителна важност за заетите в предприятието лица, осигуряването на такива от работодателя внася допълнителна добавена стойност за работниците, което от своя страна пък води до подобряване качеството на работните места.

4. Оптимизация на работните процеси и повишаване на производителността на труда в "Т.Р.Д." ООД Фирмата освен екипа от електромонтьори, разполага и с IT екип системни администратори, за които ще бъде разработена и внедрена тикет система за оптимизация на работните процеси, подобряване комуникацията между участващите в процеса и повишаване производителността на труда.

5. Подобряване професионалния и здравния статус на служителите, с акцент върху служителите над 54 г. По проектното предложение е предвидена дейност по провеждане на обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.


За постигане на заложените цели ще бъдат изпълнени следните дейности:

1. Организация и управление на проекта

2. Информиране и публичност по проекта

3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на служителите

4. Осигуряване на ЛПС, специално работно облекло и средства за колективна защита

5. Осигуряване на социални придобивки

6. Оптимизация на работните процеси и повишаване на производителността

7. Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето


Проект № BG05M9OP001-1.008-0738-C01, „Подобряване качеството на работните места в "Т.Р.Д." ООД финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.